Oferta

Instruktorem może zostać osoba, która:

 • posiada prawo jazdy
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat — dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłączniew zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat — dotyczy osób ubiegających się o uzyskanieuprawnienia do kierowania pojazdamiubiegających się o uprawnienia do prowadzeniaszkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęćco najmniej przez okres roku oraz co najmniej3-letnie doświadczenie w prowadzeniuszkolenia osób ubiegających się o uprawnieniado kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdykategorii B — dotyczy instruktorów osóbubiegających się o uzyskanie uprawnienia dokierowania pojazdami rozszerzających uprawnieniado prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionychkategorii;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynnościinstruktora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o brakuprzeciwwskazań psychologicznych do wykonywaniaczynności instruktora;
 • nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzającykwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopię dowodu i prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktora

Uwaga! Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kandydatów na kierowców lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż:


Liczba godzin zajęć teoretycznych: 130 godz.

Liczba godzin zajęć praktycznych:

 • kat. A: 65 godz.
 • kat. B, C, B+E: 85godz.
 • kat. C+E: 70 godz.
 • kat. D: 80 godz.

Dołącz do nas