603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

ADR (transport materiałów niebezpiecznych)
Uwaga! Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu
 
Ważne! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B
 
 
 
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
 

Szkolenia ADR obejmują:

 

 • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły

 • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR

 

Szkolenia ADR dzielimy na kursy:

 

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

 

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH

 
 
Teoria:
 
 • Pojazdy drogowe 

 • Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

 • Szczególne wymagania dotyczące pojazdów 

 • Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern 

 • Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych 

   

 

 

 

 

 
 
Praktyka:
 
 • Oznakowanie i mocowanie ładunku

 • oznakowanie i wyposażenie pojazdu

 • wykorzystanie wyposażenia pojazdu

 • poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS.

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 
WIEDZY: uczestnik szkolenia/ kursu zna ogólne wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, główne rodzaje zagrożeń; posiada informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów; zna działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń;
 
UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik szkolenia/kursu potrafi ocenić jakie środki ostrożności powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, potrafi zachować się podczas kontroli drogowej przewozu materiałów niebezpiecznych; potrafi omówić kategorie tuneli i zakazy przewozu przez te tunele.
 
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: uczestnik szkolenia/kursu charakteryzuje się właściwą postawą w stosunku do innych uczestników ruchu; kulturą osobistą; opanowaniem; szacunkiem dla innych ludzi

 

 

 

 

 

 
 
Teoria:
 
 • Podstawy transportu drogowego ładunków

 • Organizacja transportu drogowego 

 

 

 

 

 
 
Praktyka:
 
 • Oznakowanie i mocowanie ładunku

 • oznakowanie i wyposażenie pojazdu 

 • wykorzystanie wyposażenia pojazdu

 • poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii 

 
 
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

 

ADR
Uwaga! Uprawnienia ADR wydawane są przez
Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.
 
Ważne! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej
prawa jazdy kategorii B.
 
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
 

Szkolenia ADR obejmują:

 

 • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły

 • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR

 

Szkolenia ADR dzielimy na kursy:

 

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

 

 
 
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK