D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KATEGORIA "A2" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 
 
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia


Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych,

 • 20 godzin zajęć praktycznych,

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,

 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

NOWY TARG

JORDANÓW

  DOFINANSOWANIA DO KURSÓW

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców