D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KATEGORIA "C" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 

 

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

 • w/w pojazdem z przyczepą lekką,

 • pojazdami określonymi dla kat. AM,

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat.

 

Ważne! Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej w zakładce „SZKOLENIA”).

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Kurs obejmuje:

 

 • 20 godzin zajęć teoretycznych,

 • 30 godzin zajęć praktycznych - w przypadku, gdy kursant rozpoczyna równocześnie szkolenie w zakresie

         prawa jazdy kategorii C i C+E, liczba godzin zajęć praktycznych kat. C ulega zmniejszeniu o 10.

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,

 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców