D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KATEGORIA "D" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 
 
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem złożonym z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 24 lata.

 

Ważne! Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej w zakładce „SZKOLENIA”).

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi:

 

 • 23 lata (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakładce „SZKOLENIA”)
 • 21 lat, z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych w naszym Ośrodku.

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),
 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)
 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Kurs obejmuje:

 

 • 20 godzin zajęć teoretycznych,
 • 40 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant posiada prawo jazdy kategorii C lub C1 lub 60 godzin, jeżeli kursant posiada tylko prawo jazdy kategorii B,
 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka),

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku kandydata,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (lub C),
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców